Clinair WC schuim – 500ml pěna čištění wc

65 

WC aktivní pěna 500 ml čistí a odstraňuje bakterie,odstraňuje vodní kámen

Pěna se dostane i do těžko dostupných míst. Před použitím protřepejte, pěnu nastříkejte cca. z 15 cm nechte 5-10 min. účinkovat a je li nutné použijte WC kartáč. Při silném znečistění nechte působit déle.Opláchněte.Chraňte před mrazem.Upozornění: Dráždí oči a kůži. Nádobka je pod tlakem.Nevystavujte slunečnímu záření ani teplotám nad 50° C. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Extrémně hořlavý  Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdroje zapálení-zákaz kouření. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.  nevdechujte aerosoly..První pomoc: Při zasažení očí ihned vypláchněte pod tekoucí vlažnou vodou a konzultujte lékaře.Při kontaktu s kůží důkladně omyjte vodou a mýdlem – při potížích vyhledejte lékaře.
Při požití ihned vyhledejte lékaře a ukažte obal nebo etiketu výrobku.
Datum minimální spotřeby 12/2021
VAROVÁNÍ!

Varování! H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Varování! H222 Extrémně hořlavý

Extrémně hořlavý